Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :P
  tongue
  tongue
 • *-:)
  idea
  idea
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • o-+
  april
  april
 • :o)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • :(
  sad
  sad
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-/
  confused
  confused
 • **==
  flag
  flag
 • :>
  smug
  smug
 • [-O<
  praying
  praying
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-&
  sick
  sick
 • (*)
  star
  star
 • :-?
  thinking
  thinking
 • %-(
  not listening
  not listening
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :D
  big green
  big green
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • =:)
  bug
  bug
 • :((
  crying
  crying
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • <:-P
  party
  party
 • :-t
  time out
  time out
 • :^o
  liar
  liar
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :@)
  pig
  pig
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :">
  blushing
  blushing
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-s
  worried
  worried
 • :-"
  whistling
  whistling
 • o:-)
  angel
  angel
 • o=>
  billy
  billy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-c
  call me
  call me
 • =D>
  applause
  applause
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • :)
  happy
  happy
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • %%-
  good luck
  good luck
 • x-(
  angry
  angry
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :|
  straight face
  straight face
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • L-)
  loser
  loser
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-*
  kiss
  kiss
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:)
  devil
  devil
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-h
  wave
  wave
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • \m/
  rock on
  rock on
 • :bz
  bee
  bee
 • :x
  love struck
  love struck
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • b-)
  cool
  cool
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • @};-
  rose
  rose
 • :-o
  surprise
  surprise
 • >-)
  alien
  alien
 • :))
  laughing
  laughing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up