LORENCIA

  • Thời Gian : 03/04/2019 - 18/04/2019 23:59
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1 - HomDo9999 Bộ Ring Pedant + 9 + 2 Option Tự Chọn ( 2 Ring + 1 Pedant )
Top 2 - Quykim Bộ Ring + 6 + 2 Option Tự Chọn ( 2 Ring )
Top 3 - Nheo Pedant + 9 + 2 Option Tự Chọn ( 1 Dây Chuyền )


NORIA

  • Thời Gian : 05/04/2019 - 18/04/2019 23:59
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1 - Harvey 1 Pen 2 option + 9
2 Ring 2 option + 9
Top 2 - MrPhuc86 2 Ring 2 option + 9
Top 3 1 Pen 2 option + 6