• Thời Gian : 28/04/2019 - 2/05/2019 23:59
 • Hãy sử dụng các vật phẩm yêu cầu để đổi phần quà mình mong muốn
 • Không giới hạn số lần đổi trong ngày
 • Truy cập đổi quà: Web reset - mục Sự Kiện < EVENT >


Nguyên liệu: Số lượng Quà
Chaos
Ngọc Sáng tạo
30 viên mỗi loại 1 đồng ZEN <100%>
ZEN 5 box Kundun 5 <100%>
ZEN 10 box Xanh dương <100%>
ZEN 15 box Đỏ <100%>
ZEN 18 box Xanh Lá <100%>
ZEN 20 Linh hồn Conder<100%>
ZEN 20 Hộp Ring pen<100% ra ring pen ex>
 • Thời Gian : 28/04/2019 - 2/05/2019 23:59
 • Chuỗi sự kiện nhân đôi sẽ được hoạt động xuyên suốt thời gian thông báo


Event Quà
Kinh nghiệm train X2 điểm kinh nghiệm train
Kinh nghiệm Master X2 điểm kinh nghiệm master
Đổi giới tính Giảm giá 50%
 • Thời gian: 0:00 28/04/2019 - 03/05/2019 23:59
 • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
 • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường
 • Ngày nạp lần đầu sẽ tính là ngày nạp đầu, 2 ngày tiếp theo sẽ là ngày 2 và 3

UPDATE 2/5 MÁY CHỦ NORIA


 • Cập nhập event MEDUSA
 • Cập nhập hộp quà Ring pen < tỉ lệ 100% ring hoặc pen hoàn hảo >
 • Tăng tỉ lệ drop đồ 380, soket tại hộp quà Xanh Dương
 • Tăng tỉ lê drop vũ khí 380 tại hộp quà Đỏ
 • Tăng tỉ lệ drop vũ khí Socket tại hộp quà Xanh Lá