CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP THÁNG 04/2019 LORENCIA
 • Thời Gian : 01/04/2019 - 30/4
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Lưu ý : Đây là sự kiện tháng đến 31/04/2019 mới được nhận giải


Top bang hội Phần Thưởng Chính Phần Thưởng Ph
1 - NotGay Bộ Ring Pedant + 9 + 2 Option Tự Chọn
( 2 Ring + 1 Pedant )
50 Hộp Quà Xanh (Blue)
300 Ngọc Ước Nguyện
5 Ngọc Option Luck
2 - Nghien Cánh Cấp 2 + 1 Option Tự Chọn 20 Hộp Quà Xanh (Blue)
150 Ngọc Ước Nguyện
2 Ngọc Option Luck
3 - HaNoiPho Cánh Cấp 2 + Luck 10 Hộp Quà Xanh (Blue)
100 Ngọc Ước Nguyện
1 Ngọc Option Luck
 • Thời gian : 0:00 03/04/2019 đến 23:59 30/04/2019
 • BXH Master sẽ có tại Web rs - Mục Event - Sự kiện


Master Giải Thưởng Items
Top 1 - DiepThao 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 2 - HuyELF 1 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 3 - zHuyRFz 1 Lông Vũ


 • Thời Gian : 0:00 03/04/2019 - 30/04/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
Top 1 - TThuySon 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 2 - Replay 1 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 3 - DUONGVAT 1 Lông Vũ • Thời Gian : 0:00 03/04/2019 - 30/04/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tham gia tử chiến Huyết Lâu sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra event: 18:25 - 20:25 22:25
 • Tử chiến chỉ tính điểm người đạt cao nhất tại vé tử chiến đó
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
Top 1 - Tank 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 2 - Legion 1 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
Top 3 - Nokia110i 1 Lông Vũ
 • Thời gian: 06/04 - 28/04 23:59
 • Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
 • Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
 • Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
 • Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
 • Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
 • Điểm Hợp Lực trên 14.000 Điểm mới đạt yêu cầu nhận top
TOP Giải Thưởng Items
Top 1 - DuaTopHL 5 Lông Vũ
100 Ngọc Ước Nguyện
3.000.000 Gcent
Top 2 - BROTHERS 2 Lông Vũ
50 Ngọc Ước Nguyện
1.000.000 Gcent
Top 3 - NotGay 1 Lông Vũ
50 Ngọc Ước Nguyện