• Thời Gian : 10/05/2019 - 20/05/2019 23:59 - Noria
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentVua Nạp Phần Thưởng
Top 1 - MrPhuc86 Vũ khí soket - luck - 2 option tùy chọn
Top 2 - Harvey Vũ khí soket - 2 option tùy chọn
Top 3 - SONFLO Vũ khí 380 - luck - 2 option - tùy chọn


SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP LORENCIA  • Thời Gian : 10/05/2019 - 20/05/2019 23:59
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent

TOP Giải Thưởng Items
1 - Quykim Vũ Khí 380 Luck + 2 Option + 13
2 - HomDo9999 Vũ Khí 380 Luck + 2 Option
3 - ATengDz Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option