SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP  • Thời Gian : 05/06/2019 - 14/006/2019 23:59
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentTOP Giải Thưởng Items
1 - ducruby Cánh Cấp 3 + Luck + 1 Option Tự Chọn
2 - Quykim Cánh Cấp 3 + Luck
3 - Xuyenga6 Vũ Khí 380 + Luck + Skill + 2 Option Tự Chọn