Hệ thống bãi quái MU Hà Nội Xưa
1. Lorencia


 • Tọa độ: 135.80 và 130.180
2. Noria


 • Tọa độ: 153.115
3. Elbeland


 • Tọa độ: 112.213 - 100.51 <elbeland 2> - 192.145 <elbeland 3>
4. Davias


 • Tọa độ: 37.27 <davias 2> - 229.216 <davias 3>
5. Atlans


 • Tọa độ: 22.43 - 227.45 <atlans 2> - 232.65 <atlans 2> - 217.65 <atlans 2> 71.170 <atlans 3>
6. LostTower


 • Tọa độ: 209.106 - 195.103 - 54.90 <Lost 7> - 28.102 <Lost 7>
7.Tarkan


 • Tọa độ: 144.58 - 156.41 - 135.69 - 148.95
8. Aida

 • Tọa độ: 102.11 - 160.164 <aida 2> - 185.145 <aida 2>
9. Icarus

 • Tọa độ: 17.35 - 55.38 - 72.32 - 85.85 - 40.90 - 33.102
10. Kanturu:

 • Tọa độ: 44.227 - 82.239 - 126.234 - 162.197 - 219.45 <kan 2> - 164.36 <kan 2> 158.17 <kan 2> 121.31 <kan 2> - 70.160 <kan 3> - 56.139 <kan 3> - 92.125 <kan 3> - 126.129 <kan 3> - 113.160 <kan 3> - 100.79 <kan 4> - 125.76 <kan 4> - 140.100 <kan 4> - 100.79 <kan 4> - 158.111 <kan 4> - 179.142 <kan 4>
11. Barrack

 • Tọa độ: 40.110 - 51.133 - 66.108 - 85.86 - 98.69 - 115.102 - 132.141 - 123.162