TOP Giải Thưởng Items
1 - qwwqqwqw Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option tự chọn
1 Pedant +7 1 Option tự chọn
2 - HomDo9999 Cánh cấp 2 + Luck
1 Ring +7 + 1 Option tự chọn
3 - 0neTit Cánh cấp 2
1 Ring + 1 Option tự chọn