1. Kundun Event


  • Thời gian: 1/10/2019 21:30
  • Địa điểm: Map Kalima 7 - sub 8 EVENT
  • Kundun sẽ hồi sinh sau 24h bị tiêu diệt
  • Phần thưởng: Đồ thần, item hoàn hảo cấp cao....


2. Tháp tinh luyện:


  • Thời gian: 1/10/2019
  • Địa điểm: Kanturu 3
  • Yêu cầu: Nhẫn đi vào tháp tinh luyện
  • Phần thưởng: Item hoàn hảo cấp cao, ring pen hoàn hảo ...
  • Tháp tinh luyện Đá Nguyên Thủy: Tỉ lệ thành công Đá Tạo Hóa: 20%